Kerhon säännöt

 

TAMPEREEN SALIBANDYEROTUOMARIKERHO RY

 

SÄÄNNÖT

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tampereen Salibandyerotuomarikerho ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä TaSe ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Se kuuluu jäsenenä Suomen Salibandyliittoon. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään sanaa erotuomarikerho tai kerho.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Erotuomarikerhon tarkoituksena on salibandyn tunnetuksi tekeminen, tuomariharrastuksen herättäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi erotuomarikerho harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä Salibandyaiheisia julkaisuja ja järjestää harjoituksia, kilpailuja, koulutusta, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi erotuomarikerho voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Kerho voi myös välittää jäsenilleen harrastukseen liittyviä välineitä voittoa tuottamatta. Oleellisena osana kerhon varainhankintaan kuuluvat pienimuotoiset talkootyöt, joita kerhon jäsenet suorittavat kausittain johtokunnan esityksen mukaisesti.

3 § JÄSENET

Erotuomarikerhon jäsenet hyväksyy erotuomarikerhon johtokunta. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää erotuomarikerhon vuosikokous.

4 § JOHTOKUNTA

Erotuomarikerhon asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme (3) muuta varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Erotuomarikerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT

Erotuomarikerhon tilikausi on 1.7.-31.6. Tilinpäätös asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § KOKOUKSEN KOOLLEKUTSU

Erotuomarikerhon kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisena. Kutsu voidaan lähettää joko kirjeitse tai sähköpostina jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu asetetaan nähtäväksi myös kerhon internet sivuille.

8 § EROTUOMARIKERHON KOKOUKSET

Erotuomarikerhon vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä elokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun erotuomarikerhon kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) erotuomarikerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Erotuomarikerhon kokouksessa jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Äänioikeus on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen jäsenellä. Erotuomarikerhon päätöksistä tulee voimaan, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Erotuomarikerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies; tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraava ensimmäisen erotuomarikerhon vuosikokouksen päättyessä
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Mikäli erotuomarikerhon jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä johtokunnalle kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja erotuomarikerhon purkamisesta on tehtävä erotuomarikerhon kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai erotuomarikerhon purkamisesta. Erotuomarikerhon purkautuessa käytetään erotuomarikerhon varat erotuomarikerhon tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Erotuomarikerhon tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.